Ιταλική Γλώσσα

Λειτουργούν τμήματα για την απόκτηση πιστοποιητικών που οργανώνονται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών

  • Instituto Italiano di Cultura
  • Celi 1, 2, 3, 4, 5