Γερμανική Γλώσσα

Λειτουργούν τμήματα για την απόκτηση πιστοιποιητικών που οργανώνονται από το Γερμανικό Ινστιτούτο Αθηνών

  • Goethe Institut
  • Grundstufe - Mittelstufe Oberstufe